Zasady i warunki

Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) określającym dostęp i korzystanie z witryny [●], jak również wszystkich jej subdomen („witryna”) obsługiwanych przez NOVADELTA – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, LDA., spółkę posiadającą numer osoby prawnej/NIP 501 471 391, wpisaną do Rejestru Handlowego w Lizbonie pod tym samym numerem, z siedzibą pod adresem Avenida Infante D. Henrique, 151-A - 1950-041 - LIZBONA, o kapitale zakładowym w wysokości 17 570 000,00 EUR („DELTA Q”).

Korzystanie z niniejszej witryny podlega Regulaminowi i oznacza jego akceptację przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu, musi natychmiast zaprzestać korzystania z witryny.

DELTA Q może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, jak również Politykę Ochrony Danych i Prywatności bez wcześniejszego powiadomienia, w całości lub w części, a wszelkie zmiany lub aktualizacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w odpowiedniej rubryce witryny. Użytkownikom zaleca się regularne sprawdzanie rubryki zawierającej Regulamin oraz Politykę Ochrony Danych i Prywatności w celu zapoznania się z najnowszą wersją tych dokumentów.

O acesso e a utilização do Website são disponibilizados exclusivamente para utilização pessoal e/ou para encomendar produtos DELTA Q e GRUPO NABEIRO ou obter informações referentes aos mesmos, não estando, por esse motivo, relacionados com qualquer atividade comercial, empresarial ou profissional do Utilizador.

Dostęp do witryny i korzystanie z niej są dozwolone wyłącznie do użytku osobistego. DELTA Q zastrzega sobie prawo do oceny, według własnego uznania, przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkownika. Naruszenie Regulaminu może skutkować cofnięciem zgody na użytkowanie udzielonej przez DELTA Q zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również dochodzeniem praw w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić DELTA Q oraz jej przedstawicieli prawnych, partnerów i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, zobowiązań, roszczeń lub żądań odszkodowawczych, w tym wydatków i kosztów zastępstwa procesowego, wysuwanych przez osoby trzecie w związku z użytkowaniem witryny w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem i/lub w związku z naruszeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie i/lub w związku z naruszeniem oświadczeń i gwarancji zawartych w niniejszym Regulaminie.

Nie uchybiając postanowieniom innych klauzul niniejszego Regulaminu, DELTA Q upoważnia każdego użytkownika do korzystania z niniejszej witryny wyłącznie w celach osobistych lub informacyjnych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. DELTA Q może cofnąć zgodę na użytkowanie według własnego uznania, w dowolnym momencie. Zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem użytkownik nie może kopiować, wykorzystywać, przenosić, wynajmować, udzielać sublicencji, zmieniać, adaptować, próbować modyfikować lub zmieniać kodu źródłowego, wykonywać operacji programowania zwrotnego, dekompilować lub demontować całości lub części zawartości witryny. Korzystając z witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawartość witryny może być niekompletna, niedokładna, nieaktualna lub może nie odpowiadać jego potrzebom i wymaganiom.

Dostęp i korzystanie z witryny stanowią czynności wykonywane przez użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryny i jej zawartości.

DELTA Q nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z witryny na warunkach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W szczególności użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie błędnych, fałszywych lub należących do osób trzecich informacji lub danych, bez ich zgody, jak również za niewłaściwe korzystanie z nich.

Zawartość witryny może zawierać nieścisłości lub literówki. DELTA Q nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane lub wynikające z wykorzystania przez użytkownika informacji pochodzących z lub uzyskanych za pośrednictwem witryny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę informacji i treści uzyskanych za pośrednictwem witryny.

Witryna oraz wszelkie informacje i treści na niej publikowane mogą być modyfikowane przez DELTA Q w dowolnym momencie, okresowo i/lub bez wcześniejszego powiadomienia. Zważywszy, że wszelkie treści, które mogą być pobrane lub uzyskane w inny sposób są wynikiem swobodnej decyzji użytkownika i są pozyskiwane na jego własne ryzyko, wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia komputerów lub jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych bądź utratę danych wynikającą z operacji pobierania wykonywanych przez użytkownika ponosi wyłącznie użytkownik, i nie można jej przypisać DELTA Q. DELTA Q nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z braku możliwości dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem witryny ani za szkody spowodowane przez wirusy, uszkodzone pliki, błędy, pominięcia, przerwy w świadczeniu usług, anulowanie treści, problemy związane z Internetem, dostawcami usług lub połączeniem telefonicznym i/lub telematycznym, nieuprawniony dostęp, zmiany danych lub szkody związane z brakiem działania i/lub nieprawidłowym działaniem urządzeń elektronicznych użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie i prawidłowe wykorzystanie swoich danych osobowych, jak również za wszelkie szkody lub straty poniesione przez DELTA Q lub osoby trzecie, wynikające z nieprawidłowego wykorzystania, utraty lub kradzieży danych osobowych.

DELTA Q przyjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa funkcji oferowanych w witrynie, zapewnienia integralności danych o ruchu elektronicznym związanych z nieuprawnionym użyciem lub wiedzą, jak również w celu uniknięcia ryzyka rozpowszechniania, zniszczenia lub utraty poufnych lub niepoufnych danych i informacji użytkownika zawartych w witrynie lub związanych z nieuprawnionym dostępem bądź nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do wspomnianych danych osobowych i informacji.

DELTA Q nie gwarantuje i nie może zagwarantować, że witryna jest wolna od wirusów lub jakichkolwiek innych elementów, które mogą mieć negatywny wpływ na jej użytkowanie.

DELTA Q dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłego dostępu do witryny, jednakże dostęp ten może zostać zawieszony, ograniczony lub przerwany w dowolnym momencie bez względu na przyczynę.

Dostęp do witryny może być ograniczony czasowo, aby umożliwić odzyskanie, serwisowanie lub wprowadzenie nowych funkcji lub usług. Dostęp do witryny może być również przerwany w przypadku „siły wyższej” rozumianej jako jakakolwiek przyczyna, która zakłóca działanie witryny i która ma wpływ na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z lub przypisywanych działaniom, wydarzeniom, zaniechaniom lub wypadkom pozostającym poza naszą uzasadnioną kontrolą, a w szczególności, ale nie ograniczając się do, obejmuje strajki, działania terrorystyczne, atak, wojnę, zagrożenie lub przygotowania do wojny, pożar, awarię techniczną zasilania, oprogramowania, sprzętu lub awarię telekomunikacyjną lub inną awarię sieci, przestoje, przerwy lub nieprawidłowe działanie, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie lub inne klęski żywiołowe, wszelkie ustawodawstwo, przepisy, zasady lub decyzje państwa lub sądu.

W każdym przypadku DELTA Q dołoży wszelkich starań, aby odzyskać dostęp tak szybko, jak to możliwe. DELTA Q zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do wszelkich materiałów i/lub usunięcia wszelkich materiałów, które mogą, według jej uznania, spowodować naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Ochrony Danych Osobowych i Prywatności oraz Polityką Plików Cookie obowiązującą w witrynie, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są gromadzone i wykorzystywane, zgodnie z przepisami i na podstawie prawa obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ilekroć użytkownik korzysta z funkcji za pośrednictwem hiperłączy lub innych stron internetowych, o których mowa w punkcie 7, DELTA Q zaleca użytkownikowi zapoznanie się z odpowiednimi warunkami i polityką prywatności przed uzyskaniem dostępu, rejestracją i/lub zalogowaniem się do takich hiperłączy lub stron internetowych, ponieważ są one niezależne od witryny.

Wszelkie prawa są zastrzeżone. Witryna oraz cała jej zawartość, w tym między innymi artykuły, opinie, inne teksty, listy, instrukcje obsługi, fotografie, rysunki, obrazy, klipy wideo lub audio lub teksty marketingowe, jak również znaki towarowe, logotypy, nazwy domen oraz wszelkie inne elementy, które mogą być objęte prawami własności (w tym kody źródłowe) i/lub inne formy praw własności intelektualnej (zwane dalej „materiałami”) stanowią własność DELTA Q lub osób trzecich i są chronione przed nieuprawnionym użyciem, kopiowaniem lub ujawnianiem przez przepisy krajowe oraz traktaty międzynarodowe dotyczące praw własności intelektualnej.

Żadne z postanowień Regulaminu i/lub treści witryny nie mogą być interpretowane jako dorozumiane przyznanie, zaakceptowanie lub w jakikolwiek sposób udzielenie prawa do korzystania z jakiegokolwiek materiału w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody DELTA Q lub strony trzeciej będącej właścicielem materiałów lub praw własności intelektualnej opublikowanych w witrynie.

Wykorzystanie, kopiowanie, powielanie, zmienianie, ponowne publikowanie, aktualizowanie, pobieranie, wysyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne niewłaściwe wykorzystanie materiałów, które nie zostało wyraźnie określone, ale ma podobny charakter, jest zabronione.

Jako użytkownik witryny użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów do celów niezgodnych z prawem oraz nie naruszać praw DELTA Q.

Użytkownik może jednak przeglądać i wyświetlać zawartość witryny i/lub materiały na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego oraz przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub w pamięci podłączonej do Internetu) lub wydrukować kopię takiej zawartości do użytku osobistego i niekomercyjnego, przy czym musi zachować wszystkie informacje dotyczące praw własności intelektualnej.

Dostęp do witryny nie daje użytkownikowi żadnych praw do treści udostępnianych przez DELTA Q.

W przypadku, gdy witryna zawiera odnośniki („hiperłącza”) do stron internetowych osób trzecich lub do treści udostępnianych przez osoby trzecie („inne strony internetowe”), DELTA Q informuje, że udostępnienie odnośników do takich innych stron internetowych ma miejsce wyłącznie w celach informacyjnych oraz dla wygody użytkownika. DELTA Q nie kontroluje innych stron internetowych i w związku z tym nie jest odpowiedzialna za takie strony, ani za treści lub produkty oferowane przez nie (w tym między innymi odniesienia do portali społecznościowych) i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, jakie mogą wynikać z korzystania z innych stron internetowych przez użytkownika, jak również w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do jakiejkolwiek strony internetowej za pośrednictwem linku umieszczonego w witrynie DELTA Q odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

Tym samym użytkownik musi zachować szczególną ostrożność podczas łączenia się z innymi stronami internetowymi za pomocą linków znajdujących się w witrynie DELTA Q oraz dokładnie zapoznać się z odpowiednimi warunkami i polityką prywatności.

Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem;

b) nie będzie kopiował, powielał, sprzedawał, odsprzedawał lub w jakikolwiek sposób wykorzystywał w celach komercyjnych witryny, jej zawartości lub jakiejkolwiek jej części, jak również nie będzie wykorzystywał ani powielał znaków towarowych lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej DELTA Q;

c) nie będzie publikował ani wykorzystywał informacji fałszywych, obraźliwych lub zniesławiających;

d) nie będzie korzystał, bezpośrednio lub pośrednio, z usług lub z witryny w celach sprzecznych z prawem lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem;

e) nie będzie rozsyłał wirusów, programów szpiegujących, adware, rootkitów, wirusów typu backdoor lub trojanów ani innych podobnych zagrożeń komputerowych;

f) nie będzie używał oprogramowania lub innych automatycznych lub ręcznych mechanizmów do kopiowania lub kontroli dostępu do witryny lub jej zawartości.

Unieważnienie któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie powoduje jego anulowanie, przy czym pozostałe postanowienia są w pełni obowiązujące i skuteczne.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa portugalskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane, w przypadku braku polubownego i wynegocjowanego porozumienia między stronami, będą rozstrzygane przez sądy w Lizbonie, z wyraźnym wyłączeniem właściwości wszelkich innych sądów.

Użytkownik może skontaktować się z DELTA Q w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu lub korzystania z witryny, wysyłając wiadomość na adres [●] lub na adres e-mail [●].

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2020