Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

DELTA Q

 

Spółka NOVADELTA – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, LDA. („DELTA Q”), w ramach prowadzenia witryny internetowej [www.mydeltaq.com ]  („witryna internetowa”), przetwarza dane osobowe, tj. informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”), przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez identyfikator, taki jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikatory elektroniczne bądź jeden lub więcej elementów charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej owej osoby fizycznej („dane osobowe”).

Korzystanie z witryny przez jakiegokolwiek użytkownika podlega Regulaminowi Użytkowania („Regulamin”), a owo korzystanie oznacza jego akceptację przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu, musi natychmiast zaprzestać korzystania z witryny.

DELTA Q, po określeniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, będzie traktowana jako niezależny Administrator Danych Osobowych zapewniający zgodność z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności („Przepisy o Ochronie Danych Osobowych”).

W odniesieniu do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem witryny, DELTA Q będzie działać jako Administrator Danych Osobowych, a osoby, których dane dotyczą, powinny korzystać z danych kontaktowych podanych w punkcie 10 we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych DELTA Q przetwarza dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, a mianowicie: i) zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości; ii) zasadą ograniczenia celu; iii) zasadą minimalizacji danych; iv) zasadą dokładności; v) zasadą przechowywania; oraz vi) zasadą integralności i poufności.

W związku z powyższym opracowano niniejszą Politykę Prywatności i Ochrony Danych Osobowych („Polityka Prywatności”), a DELTA Q zobowiązuje się do wykonywania wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z poniższymi postanowieniami:

 1. PODSTAWY ZGODNOŚCI Z PRAWEM I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane przez DELTA Q na następujących podstawach zgodności z prawem:

Podstawy zgodności z prawem

Na czym polegają?

Zgoda i

Osoba, której dane dotyczą, może wyrazić zgodę na odpowiednie przetwarzanie danych poprzez swobodne, konkretne, świadome i wyraźne wyrażenie woli, w którym akceptuje, za pomocą oświadczenia (pisemnego lub ustnego) lub jednoznacznie pozytywnego działania (wybierając jedną opcję), przetwarzanie swoich danych osobowych.

Procedury przedumowne lub przy wykonaniu umowy i

Dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli są niezbędne, ale nie tylko, w celu wykonania umowy o świadczenie usług i/lub dostawę produktów, której jesteś stroną jako pracownik, klient i/lub dostawca, lub w celu przeprowadzenia procedur przedumownych na Twoje żądanie.

Wypełnienie obowiązku prawnego i

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia i zagwarantowania wykonania zobowiązań prawnych, którym podlegasz na mocy prawa państwa członkowskiego i/lub Unii Europejskiej.

Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności gdy samo przetwarzanie jest niezbędne dla Twojego życia.

Uzasadniony interes i

DELTA Q, inni administratorzy lub osoby trzecie mogą przetwarzać dane osobowe pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie narusza Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności.

W związku z powyższym gromadzenie danych osobowych na podstawie wyżej wskazanych podstaw odbywać się będzie przede wszystkim w celach związanych z prowadzeniem działalności przez DELTA Q.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W WITRYNIE

DELTA Q przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujący sposób:

 

Cel  i

 

Działania związane z przetwarzaniem i

 

Podstawy zgodności z prawemi

 

Okres przechowywania i

i Zarządzanie Witryną przez DELTA Q

i Analiza i przetwarzanie danych dotyczących przeglądania witryny

i Wykonanie umowy, której warunki reguluje Regulamin witryny

i Do 3 miesięcy od ostatnich odwiedzin witrynie

 

i Okres rejestracji w witrynie

i Kontakt

i Kontakt z DELTA Q

iZgoda

i Przez okres niezbędny do kontaktu, chyba że ma zastosowanie dłuższy termin ustawowy.

i Działania handlowe i marketingowe

i Wysyłanie newslettera

i Zgoda

i Do 1 roku od ostatniego kontaktu

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W WITRYNIE

Dla podanych celów DELTA Q przetwarza następujące dane osobowe:

Celi

Dane Osobowei

i Zarządzanie witryną

i Kontakt

i Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe.

i Działania handlowe i marketingowe

i Dane kontaktowe.

 1. SPOSOBY PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane automatycznie i ręcznie przez narzędzia informatyczne w sposób ściśle związany z celami i, w każdym przypadku, zapewniający bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

 1. UJAWNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pracownicy DELTA Q przetwarzają dane osobowe osób, których dane dotyczą, w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, którym powierzono świadczenie usług na rzecz DELTA Q („podmioty przetwarzające”), związanym pisemną umową i przetwarzającym dane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane nie mogą być przetwarzane, bezpośrednio lub pośrednio, w jakimkolwiek innym celu, na ich rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania pełnej i aktualnej listy podmiotów przetwarzających (jeśli takie istnieją) wykorzystywanych przez DELTA Q. W tym celu muszą zwrócić się do DELTA Q ze specjalnym wnioskiem, na warunkach określonych w punkcie 10 niniejszej Polityki Prywatności.

Zgodnie z obowiązkami prawnymi, dane osobowe osób, których te dane dotyczą, mogą być przekazywane osobom trzecim dla ich własnych celów, a mianowicie bankom i firmom ubezpieczeniowym, organom sądowym, administracyjnym, nadzorczym lub regulacyjnym, a także podmiotom, które zgodnie z prawem prowadzą działania związane z gromadzeniem danych, zapobieganiem oszustwom i zwalczaniem ich.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

DELTA Q może przekazywać dane osobowe osoby, której dane dotyczą, poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) do miejsc, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony.

Jednakże, w takim przypadku, DELTA Q będzie przekazywać dane osobowe poza EOG wyłącznie zgodnie z następującymi zasadami:

 

 • Gdy przekazanie odbywa się do miejsca lub za pomocą metody lub w okolicznościach, które Komisja Europejska uzna za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych;
 • Po wdrożeniu standardowych umownych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy; lub,
 • Jeżeli żadna z powyższych opcji nie ma zastosowania, ale prawo mimo to zezwala na takie przekazanie danych, na przykład jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia, wykonania lub obrony prawa w postępowaniu sądowym.

 

Możesz zażądać szczegółowych informacji na temat środków bezpieczeństwa, jakie DELTA Q stosuje w odniesieniu do przekazywania danych osobowych poza EOG oraz, w stosownych przypadkach, kopii standardowych klauzul ochrony danych obowiązujących w DELTA Q za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 10.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na podstawie obowiązujących obecnie lub w przyszłości przepisów dotyczących ochrony danych, DELTA Q informuje, że osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, przenoszenia, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w określonych okolicznościach, przy czym prawa te mogą być wykonywane zgodnie z niniejszym rozdziałem Polityki Prywatności.

Prawa

Na czym polegają?

Prawo do informacji i

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób DELTA Q wykorzystuje jej dane osobowe oraz jakie są jej prawa. Dlatego też DELTA Q  udostępnia te informacje w niniejszej Polityce Prywatności.

Prawo dostępu i

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe DELTA Q przetwarza (jeżeli przetwarza) oraz określonych informacji (podobnych do tych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności) o tym, jak takie dane są przetwarzane. DELTA Q może odmówić udzielenia żądanych informacji, jeżeli w tym celu będzie musiała ujawnić dane osobowe innej osoby lub jeśli informacje te będą miały negatywny wpływ na prawa innej osoby.

Prawo do sprostowania i

Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne (na przykład, jeżeli imię i nazwisko lub adres są nieprawidłowe), osoba ta może zwrócić się do DELTA Q z prośbą o podjęcie uzasadnionych kroków w celu ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych osobowych i

Prawo to jest również zwane „prawem do bycia zapomnianym” i umożliwia osobie, której dane dotyczą, zażądanie usunięcia lub skasowania jej danych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne powody dla dalszego ich wykorzystywania przez DELTA Q lub ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia danych, ponieważ dopuszczalne są wyjątki (np. gdy dane te są niezbędne do obrony praw w postępowaniu sądowym).

Prawo do ograniczenia przetwarzania i

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do „zablokowania” lub uniemożliwienia przyszłego wykorzystania swoich danych podczas gdy DELTA Q rozpatruje wniosek o sprostowanie lub alternatywę dla usunięcia. W przypadku, gdy przetwarzanie jest ograniczone, DELTA Q nadal będzie mogła przechowywać Twoje dane, ale nie będzie mogła ich później wykorzystać. DELTA Q prowadzi listę osób, których dane dotyczą, i które zażądały „zablokowania” przyszłego wykorzystania ich danych, aby zapewnić przestrzeganie tego ograniczenia.

Prawo do przenoszenia danych osobowych i

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania określonych danych osobowych do własnych celów w różnych organizacjach. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do własnych danych, które zostały przekazane DELTA Q i które DELTA Q przetwarza za zgodą oraz danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu i

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w dowolnym momencie podczas przetwarzania ze względu na uzasadniony interes DELTA Q lub osób trzecich. DELTA Q może nadal przetwarzać takie dane, jeśli jest w stanie wykazać „istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą” lub jeśli takie dane są niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony praw w postępowaniu sądowym.

Prawo do wniesienia skargi i

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego czyli Krajowej Komisji Ochrony Danych Osobowych – CNPD, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jej prawa i/lub przepisy o ochronie danych osobowych.

Jeżeli zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych opiera się na zgodzie lub prawnie uzasadnionym interesie, możesz wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji, ale bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania dokonanego do tego momentu. W przypadku wycofania zgody lub wyraźnego sprzeciwu, DELTA Q natychmiast zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w danym celu, chyba że przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i/lub umownych.

Możesz w dowolnym momencie, w formie pisemnej, skorzystać z praw zapisanych w ustawie o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących przepisach, za pomocą środków opisanych w punkcie 10 niniejszej Polityki Prywatności.

 1. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych stosowane są chronione bazy danych, m.in. odpowiednie firewalle i hasła, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy, którzy mają rzeczywistą potrzebę ich wykorzystania, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i poufności. Naruszenie niniejszej Polityki Prywatności przez pracowników DELTA Q może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. Zgodność z normami i procedurami DELTA Q jest monitorowana i okresowo sprawdzana.

 1. PLIKI COOKIE

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez DELTA Q za pomocą plików cookie, należy zapoznać się z Polityką Plików Cookie DELTA Q oraz dostosować ustawienia do własnych preferencji.

 

 1.  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GRUPĄ NABEIRO W SPRAWACH PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa poprzez kontakt z DELTA Q za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Privacy@gruponabeiro.com.

Osoby, których dane dotyczą, mogą również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych DELTA Q, wysyłając wiadomość e-mail na adres DPO@gruponabeiro.com..